Δηλώσεις Κτηματολογίου για τον Δήμο Αγρινίου
και την ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας.

Κατοικίες, Επαγγελματικοί χώροι, Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις, Οικόπεδα, Αγροτεμάχια.

Scroll Down

Ποιοι Ειμαστε

Η Ktima2019 είναι μια ιδιωτική κοινοπραξία που σκοπό έχει να σας συμβουλέψει και να σας βοηθήσει να κάνετε σωστά , χωρίς λάθη και με πληρότητα τη δήλωσή σας στο ελληνικό κτηματολόγιο.

Τα φυσικά πρόσωπα που απαρτίζουν την ktima2019 είναι ένας τοπογράφος μηχανικός και ένας πολιτικός μηχανικός με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία σε μελέτες και κατασκευές , σε τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν συμβόλαια και εγγραπτέες πράξεις και με βαθιά γνώση στα θέματα της ακίνητης ιδιοκτησίας. Επίσης η ktima2019 απαρτίζεται και από άλλους συνεργάτες με γνώση και εμπειρία.

Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση.

  Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση του δικαιώματός τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
 • Τέτοια δικαιώματα είναι π.χ. η κυριότητα (πλήρης ή ψιλή κυριότητα), η επικαρπία, η δουλεία (οίκησης, διόδου κ.λπ.), η υποθήκη / προσημείωση, αγωγές, ανακοπές, κατασχέσεις, μακροχρόνιες μισθώσεις, χρονομεριστικές μισθώσεις (time sharing), χρηματοδοτικές μισθώσεις ακινήτου (leasing), μεταλλειοκτησίες, μεταφορά συντελεστή δόμησης.
 • Όποιος αποκτά δικαίωμα κατά την περίοδο συλλογής δηλώσεων υποχρεούται να υποβάλει δήλωση, ανεξαρτήτως από το αν το δικαίωμα έχει ήδη δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο.
 • Η δήλωση αφορά στο δικαίωμα επί ακινήτου και όχι στο ακίνητο.
 • Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα από ένα άτομα, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό, να το δηλώσουν (π.χ. τόσο αυτός που έχει την ψιλή κυριότητα όσο και αυτός που έχει την επικαρπία του ακινήτου.

Έγγραφα και Στοιχεία.

 • Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου
  Για την πληρέστερη και ορθότερη καταχώριση της δήλωσης, εφόσον πρόκειται για οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, καλό είναι να υποβάλλεται και απλό φωτοαντίγραφο της σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας .
 • Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής / εγγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλάκειο .
 • Στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου.
 • Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου .
 • Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ .
 • .

Προσδιορισμός της θέσης και των ορίων των ακινήτων.

Ο δηλών υποχρεούται με τη δήλωσή του να προσκομίσει επαρκή στοιχεία, ώστε να καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός της θέσης (εντοπισμός) και των ορίων του δηλούμενου ακινήτου στους κτηματολογικούς χάρτες.

Εφόσον υπάρχει τοπογραφικό διάγραμμα:
Ο πλέον αξιόπιστος τρόπος εντοπισμού και προσδιορισμού των ορίων του ακινήτου είναι το σύγχρονο τοπογραφικό διάγραμμα («εξαρτημένο τοπογραφικό») που διαθέτει συντεταγμένες Χ και Ψ στο Εθνικό Σύστημα Συντεταγμένων (ΕΓΣΑ 87) που χρησιμοποιεί και το Εθνικό Κτηματολόγιο. Εφόσον υπάρχει τέτοιου τύπου τοπογραφικό θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομιστεί.
Σε κάθε περίπτωση η υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος είναι απαραίτητη εφόσον:
 • αυτό αναφέρεται ή προσαρτάται στο συμβόλαιο .
 • γίνεται επίκληση της χρησικτησίας ως αιτία κτήσης του ακινήτου.
 • έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια για το ακίνητο.
 • έχει ήδη συνταχθεί τοπογραφικό για οποιαδήποτε άλλη χρήση (π.χ. για τακτοποίηση αυθαιρέτου.
 • εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, πράξη τακτοποίησης, διορθωτική πράξης εφαρμογής κλπ).
Εφόσον δεν υπάρχει τοπογραφικό διάγραμμα:
Η ktima2019 , έχοντας από τα στελέχη της την προγενέστερη γνώση, σας προτείνει να συντάξετε ένα απλό αλλά σύγχρονο τοπογραφικό διάγραμμα που να φέρει :
 • αποτυπωμένες με ακρίβεια τις κορυφές που ορίζουν τα όρια του ακινήτου - γεωτεμαχίου.
 • να υπάρχει αναγεγραμμένο το σωστό εμβαδό του γεωτεμαχίου, όπως αυτό προκύπτει από την τοπογράφηση.
 • να υπάρχει ο πίνακας με τις συντεταγμένες Χ και Ψ των κορυφών του γεωτεμαχίου στο ΕΓΣΑ 87.
 • να αναγράφεται ο φερόμενος ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτες του γεωτεμαχίου.

Αιτήσεις Διόρθωσης και Ενστάσεις.

Ο δικαιούχος που διαφωνεί με κάποιο από τα στοιχεία της Ανάρτησης, αλλά και οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής ή ένσταση μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών για τους κατοίκους εσωτερικού και σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών για τους κατοίκους εξωτερικού στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.
Η έναρξη της προθεσμίας ορίζεται με Ανακοίνωση της EKXA ΑΕ στον Τύπο.

Τι κάνουμε

Σκοπός της κτηματογράφησης είναι η καταγραφή των υφιστάμενων εγγραπτέων δικαιωμάτων και των δικαιούχων τους σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία και όχι την δημιουργία νέων δικαιωμάτων ή την διάπλαση νέων νομικών σχέσεων, πέραν των υφισταμένων.

Επίσης το ακίνητο - γεωτεμάχιο του οποίου η νομή και εκμετάλλευση δημιουργεί τα δικαιώματα, απεικονίζεται στα κτηματολογικά διαγράμματα κατά απόλυτο τρόπο με συγκεκριμένες συντεταγμένες κορυφών στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87).
Συνεπώς, η διαδικασία κτηματογράφησης αποσκοπεί αφενός στη συλλογή, επεξεργασία και καταγραφή των εμπράγματων και άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων ανά ακίνητο και, αφετέρου, στη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που θα επιτρέψουν την κατά το δυνατόν ακριβέστερη απεικόνιση των γεωτεμαχίων στο κτηματολογικό διάγραμμα. .

Έλεγχος Απαιτούμενων Δεδομένων

  Αρχικά θα ελέγξουμε την πληρότητα των απαιτούμενων δεδομένων :
 • τίτλους κτήσεως και αλληλουχία τίτλων.
 • πιστοποιητικά μεταγραφής,
 • προσωπικά στοιχεία ιδιοκτήτη κλπ .

Έλεγχος αναγραφόμενων εμβαδών των τίτλων

Δευτερευόντως θα ελέγξουμε τα αναγραφόμενα εμβαδά των τίτλων σε σχέση με τα τοπογραφικά διαγράμματα που έχει στην κατοχή του ο ιδιοκτήτης.
Στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορές και ασυμφωνίες τίτλων και τοπογραφικών θα τον συμβουλέψουμε για τις επόμενες ενέργειες που πρέπει να γίνουν.
Στην περίπτωση της μη ύπαρξης τοπογραφικού διαγράμματος και μη κατορθώσεως να εντοπίσουμε το ακίνητο από τα εργαλεία που μας παρέχει το ελληνικό κτηματολόγιο τότε μόνο και εάν μας αναθέσει ο ιδιοκτήτης, σε δεύτερο χρόνο, μπορούμε να συντάξουμε ένα τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 και εμβαδομέτρηση ώστε να γεω-εντοπίσουμε το ακίνητο και ενημερωθεί η βάση δεδομένων του ελληνικού κτηματολογίου με την απαιτούμενη ακρίβεια. .

Τελικό Στάδιο

  Τελικά , εμείς στην ktima2019 θα συμπληρώσουμε την δήλωση ιδιοκτησίας - έντυπο Δ1 ή Δ2- αφού πρώτα έχει ελεχθεί ο φάκελος των δικαιολογητικών και θα γεω-εντοπίσουμε το ακίνητο εάν είναι εφικτό.
  Ο ιδιοκτήτης από την πλευρά του ,
 • Είτε μπορεί να αναθέσει σε εμάς με πληρεξούσιο να υποβάλουμε την δήλωση του στο γραφείο κτηματογράφησης,
 • Είτε μπορεί με τους κωδικούς του στο taxisnet και από το χώρο μας να συμπληρώσει και να υποβάλλει την δήλωσή του ηλεκτρονικά,
 • Είτε μπορεί μόνος του να συνεχίσει στο γραφείο κτηματογράφησης και να υποβάλλει την δήλωση του .

Παραδείγματα Κτηματολογίου

Παρακάτω θα δείτε μερικά παραδείγματα Κτηματολογίου όπως και περιπτώσεις που δεν εντοπίστηκαν και δεν διορθώθηκαν σφάλματα γεωμετρίας στα ακίνητα. Οι ιδιοκτήτες που δεν εντόπισαν και δεν διόρθωσαν με ένσταση τα γεωμετρικά στοιχεία της ιδιοκτησίας τους, είχαν σαν συνέπεια , προβλήματα σε μεταγενέστερες συμβολαιογραφικές πράξεις.

Απόσπασμα

Κτηματολογικού Διαγράμματος

Project Link

Παράδειγμα αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος γεωτεμαχίου (γεωτεμάχιο σε περιοχή με κτηματολόγιο σε λειτουργία).

Απόσπασμα

Κτηματολογικού Διαγράμματος

Project Link

Περιπτώσεις που δεν εντοπίστηκαν και δεν διορθώθηκαν σφάλματα γεωμετρίας στα ακίνητα.

Απόσπασμα

Γεωτεμάχιο

Project Link

Το γεωτεμάχιο όπως υφίσταται στην πραγματικότητα και περιγράφεται από τις κορυφές Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Α.

Απόσπασμα

Γεωτεμάχιο

Project Link

Με μωβ χρώμα όπως είναι υλοποιημένα με μαντρότοιχο τα όρια του γεωτεμαχίου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε ερώτηση, απορία έχετε για το Κτηματολόγιο.

Που θα μας βρείτε

Ντόβα 5
Αγρίνιο, Αιτ/νια
30131

Follow Us